મજા શી-રિષભ મહેતા

આભ જો વરસી પડે ; એમાં મજા શી?

સામટું કંઈ પણ મળે ; એમાં મજા શી?


અર્ચના હો, યાચના હો, હો બળાપો

જો દુઆ તુર્ત જ ફળે ; એમાં મજા શી?


એક દીવો હોય ખૂણામાં સળગતો

સો સિતારા ઝળહળે ; એમાં મજા શી?


હોય તારે ઘેર પણ અજવાસ એનો,

દીપ મારે ત્યાં બળે ; એમાં મજા શી?


થાય તો કર ભોંય ભેગી આ દીવાલો

એક બે ઈંટો પડે ; એમાં મજા શી?


કોક પોતીકું ય થઈ જાયે પરાયું

દુશ્મનો કેવળ છળે ; એમાં મજા શી?


હું તને શોધ્યા કરું ; શોધ્યા કરું બસ

સહેજમાં જો તું મળે ; એમાં મજા શી?


( રિષભ મહેતા )

Share this

6 replies on “મજા શી-રિષભ મહેતા”

 1. Majashee is aslo good

  કો’ક પોતીકું ય થઈ જાયે પરાયું

  દુશ્મનો કેવળ છળે ; એમાં મજા શી?

  હું તને શોધ્યા કરું ; શોધ્યા કરું બસ

  સહેજમાં જો તું મળે ; એમાં મજા શી?

  ( રિષભ મહેતા )

 2. Majashee is aslo good

  કો’ક પોતીકું ય થઈ જાયે પરાયું

  દુશ્મનો કેવળ છળે ; એમાં મજા શી?

  હું તને શોધ્યા કરું ; શોધ્યા કરું બસ

  સહેજમાં જો તું મળે ; એમાં મજા શી?

  ( રિષભ મહેતા )

 3. હું તને શોધ્યા કરું ; શોધ્યા કરું બસ
  સહેજમાં જો તું મળે ; એમાં મજા શી?

  એક સામટું મળે કંઇ એમા શી મજા ? સુંદર ભાવ..હું કવિતા વાંચતો નથી, માણતો હોઉં છું.

 4. હું તને શોધ્યા કરું ; શોધ્યા કરું બસ
  સહેજમાં જો તું મળે ; એમાં મજા શી?

  એક સામટું મળે કંઇ એમા શી મજા ? સુંદર ભાવ..હું કવિતા વાંચતો નથી, માણતો હોઉં છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.