નિવેદન-જગદીશ જોષી

માફ કરજે દોસ્ત,

તું પાસે છે છતાંય હું મારામાં સંકોચાઈ જાઉં છું.

આ ઢળતી સાંજની ગમગીનીના પડછાયાનાં વૃક્ષો

મારા રસ્તા પર ઝૂક્યાં છે.

આ વૃક્ષની નીચે

તું મંદિર થઈને મ્હોરી શકે એમ છે,-

છતાંય મારે નીકળી પડવું છે ક્યાંક એકલા

-સાવ એકલવાયા.

હોટલના ખૂણાના સૂનકારમાં

ખાલી ગ્લાસની સાથે

આજની સાંજનો સંબંધ બાંધીશ.

માફ કરજે દોસ્ત,

I’d rather be alone….


વેદનાને જ્યારે શબ્દો જડતા નથી

ત્યારે હું એને પી જાઉં છું.

મારા નશામાં

કેટલીયે મ્હેફિલો ભાંગી પડી છે-

એ હકીકત તું જ જાણે છે;

એટલે જ

બીજા પાસે બોલબોલ કરતો

તારી પાસે ખૂબ ઉદાસ થઈને બેઠો છું.

મારા એકાન્તની ઈજ્જત કરનાર, દોસ્ત !

એક તને જ કહી શકું છું:

I’d rather be alone….


( જગદીશ જોષી )

Share this

10 replies on “નિવેદન-જગદીશ જોષી”

 1. ved-nane jyare shabdo jadta nathi
  tyare ene hu pi jau chhu
  mara nashama
  ketaliye mahefeelo bhangi pade che
  e hakikat tu jaane che
  etlej…………..!
  !mara ekantani ijjat karnar dost !
  EK TANEJ KAHI SHAKU CHU
  “I’d rather be alone”………..!!!!(Aama kharekhar du:kh bharyu che.)

  Ch@ndr@

 2. ved-nane jyare shabdo jadta nathi
  tyare ene hu pi jau chhu
  mara nashama
  ketaliye mahefeelo bhangi pade che
  e hakikat tu jaane che
  etlej…………..!
  !mara ekantani ijjat karnar dost !
  EK TANEJ KAHI SHAKU CHU
  “I’d rather be alone”………..!!!!(Aama kharekhar du:kh bharyu che.)

  Ch@ndr@

 3. બીજા પાસે બોલબોલ કરતો

  તારી પાસે ખૂબ ઉદાસ થઈને બેઠો છું.

  મારા એકાન્તની ઈજ્જત કરનાર, દોસ્ત !

  એક તને જ કહી શકું છું: khar shrsh cha. dost.

 4. બીજા પાસે બોલબોલ કરતો

  તારી પાસે ખૂબ ઉદાસ થઈને બેઠો છું.

  મારા એકાન્તની ઈજ્જત કરનાર, દોસ્ત !

  એક તને જ કહી શકું છું: khar shrsh cha. dost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.