પરવડે નહીં

આંખો રહે ઉદાસ મને પરવડે નહીં.
બુઝે નહીં એ પ્યાસ મને પરવડે નહીં.

કોઈ બીજાની આશ મને પરવડે નહીં.
આ આંધળો વિશ્વાસ મને પરવડે નહીં.

દિલથી કરો જો યાદ તો સન્મુખ આવશે,
કાયમ કોઈ તલાશ મને પરવડે નહીં.

ક્યાંથી ઉદાસી આજ આ ટોળે વળી ગઈ,
મારી જ આસપાસ મને પરવડે નહીં.

અંધાર મૂળમાંથી ઉખેડીને ફેંકીએ,
આ બે ઘડી ઉજાસ મને પરવડે નહીં.

શબ્દો જ મારા લોહીમાં છે રક્તકણ સમા
‘હમદમ’ ગઝલ વનવાસ મને પરવડે નહીં.

( તુરાબ હમદમ )

8 thoughts on “પરવડે નહીં

 1. શબ્દો જ મારા લોહીમાં છે રક્તકણ સમા
  ‘હમદમ’ ગઝલ વનવાસ મને પરવડે નહીં.
  સુંદર અભિવ્યક્તિ!!!!

 2. Really nice,

  After long time i have visit your blog, Nice Blog template you select on this blog.

  Feeling really good after coming on this blog & Reading such poems !!

  Keep it up!!

 3. શબ્દો જ મારા લોહીમાં છે રક્તકણ સમા
  ‘હમદમ’ ગઝલ વનવાસ મને પરવડે નહીં.

  wah kya bat hai..Thanks Heenaben

  Sapana

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.