અજ્ઞાત !

ગલીને નાકે

યુવાન છોકરી કપડું પાથરીને

મેઘધનુષ વેચવા બેઠી હતી.

.

કેટલાક લોકોએ

છોકરી પણ જોઈ

અને મેઘધનુષ પણ જોયાં.

.

કેટલાક લોકોએ

માત્ર છોકરી જોઈ

પણ મેઘધનુષ જોયાં નહીં.

કેટલાક લોકોએ

માત્ર મેઘધનુષ જોયાં

પણ છોકરી જોઈ નહીં.

.

કેટલાક લોકોએ

છોકરી પણ ન જોઈ

અને મેઘધનુષ પણ ન જોયાં.

અહિંયા તો કશું જ નથી

એમ માનીને-

.

(ધીરુ મોદી)

Share this

6 replies on “અજ્ઞાત !”

  1. મારા ગુરુએ એક વખત પૂછ્યું,” કે તમારા રોજના જવા આવવાના રસ્તા પર કયા કયા ઝાડ છે તેની ખબર છે તમને?” ત્યારે પ્રથમવાર ખ્યાલ આવ્યો કે છેલ્લા વીસ વરસથી હું ઘરથી ઑફિસ અને ઓફિસથી ઘેર જાઊં છું, રોજ રસ્તાના ઝાડ જોઉં છું, છતાં પણ મને ખબર નથી કે એ કયા ઝાડ છે. બહુ યાદ કર્યું તો બે ત્રણ જાતના ઝાડના નામ યાદ આવ્યા. બસ આમ અને આમ જ આપણે બેહોશીમા જીવન પસાર કરી નાંખીએ છીએ. હું એક ઝાડને જોઉં છું તેમ બધા એ ઝાડને જોતાં નથી. સુથાર તેના લાકડાની જાત અને કિંમત હોશે, વનસ્પતિ શાસ્ત્રી ઝાડની જીનેટિક ખાસિયતો જોશે, એક ચિત્રકાર ઝાડના રંગોની રચના જોશે, એક ભક્ત પરમાત્માની રચના પર વારી જશે તો એક ખેડૂત તેના પર લાગેલાં ફળ માંથી કેટલી આવક થશે તેનો હિસાબ કરશે. એક જ ઝાડ પણ અલગ અલગ દૃષ્ટી અને અલગ અલગ અલગ ખ્યાલ. દુનિયા તો એની એજ છે જેની જેવી દૃષ્ટી તેવી તે જુએ છે. આ વાત એક છોકરી અને મેઘધનુષ્યની વાત થી કવિ કરે છે.

  2. મારા ગુરુએ એક વખત પૂછ્યું,” કે તમારા રોજના જવા આવવાના રસ્તા પર કયા કયા ઝાડ છે તેની ખબર છે તમને?” ત્યારે પ્રથમવાર ખ્યાલ આવ્યો કે છેલ્લા વીસ વરસથી હું ઘરથી ઑફિસ અને ઓફિસથી ઘેર જાઊં છું, રોજ રસ્તાના ઝાડ જોઉં છું, છતાં પણ મને ખબર નથી કે એ કયા ઝાડ છે. બહુ યાદ કર્યું તો બે ત્રણ જાતના ઝાડના નામ યાદ આવ્યા. બસ આમ અને આમ જ આપણે બેહોશીમા જીવન પસાર કરી નાંખીએ છીએ. હું એક ઝાડને જોઉં છું તેમ બધા એ ઝાડને જોતાં નથી. સુથાર તેના લાકડાની જાત અને કિંમત હોશે, વનસ્પતિ શાસ્ત્રી ઝાડની જીનેટિક ખાસિયતો જોશે, એક ચિત્રકાર ઝાડના રંગોની રચના જોશે, એક ભક્ત પરમાત્માની રચના પર વારી જશે તો એક ખેડૂત તેના પર લાગેલાં ફળ માંથી કેટલી આવક થશે તેનો હિસાબ કરશે. એક જ ઝાડ પણ અલગ અલગ દૃષ્ટી અને અલગ અલગ અલગ ખ્યાલ. દુનિયા તો એની એજ છે જેની જેવી દૃષ્ટી તેવી તે જુએ છે. આ વાત એક છોકરી અને મેઘધનુષ્યની વાત થી કવિ કરે છે.

  3. ઘણીજ સુંદર કવિતા..કવિતાના ગર્ભમા રહેલો પ્રશ્ન..કોઈએ ના તો છોકરી જોઈ ના તો મેઘધનુષ્ય!! એમ માનીને…વાંચકોને વિસ્મયમા મુકી દીધા…

  4. ઘણીજ સુંદર કવિતા..કવિતાના ગર્ભમા રહેલો પ્રશ્ન..કોઈએ ના તો છોકરી જોઈ ના તો મેઘધનુષ્ય!! એમ માનીને…વાંચકોને વિસ્મયમા મુકી દીધા…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.