અમારા બધા ગમ

“મોરપીંછ” માટે નવી ગઝલ લખી આપવા બદલ હું શ્રી કાંક્ષિતભાઈ મુન્સીનો ખૂબ આભાર માનું છું.

One thought on “અમારા બધા ગમ

  1. Waah Kankshit Bhai.
    Maktaa no sher vadhu gami gayo.
    gazalanaa vachche na shero ma takhallusno aa Adil Saheb baad kadach prataham prayog joi rahyo chu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.