અંધકાર

કોને ખબર કે ક્યાંથી આ આવ્યો છે અંધકાર ?

અહિંયા અનાદિકાળથી વ્યાપ્યો છે અંધકાર !

.

પડખું ફરી ઉજાસ તો પોઢે નિરાંતથી,

કંઈ કેટલીય રાત તો જાગ્યો છે અંધકાર !

.

પ્યાલા ભરીને પીધી હશે ચાંદની તમે !

ચમચી ભરીને કોઈ દિ ચાખ્યો છે અંધકાર ?

.

ઘાંઘો ઉજાસ રોજ ટકોરાય બારણે,

બંધ ઓરડાએ સાચવી રાખ્યો છે અંધકાર !

.

લિસ્સી ને કોરી ભીંતનું અસ્તિત્વ ક્યાં રહ્યું ?

ખરબચડી કંઈ હથેળીએ થાપ્યો છે અંધકાર !

.

અજવાળું સાવ છીછરું લાગી રહ્યું હવે,

ઘુવડની આંખથી અમે તાગ્યો છે અંધકાર !

.

લાગે છે બહુ દરિદ્ર સિતારા ભરેલી રાત,

જાણે કે ઠેરઠેરથી ફાટ્યો છે અંધકાર !

.

( પરેશ કળસરિયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.