એક વર્તુળે ફર્યા કરે

સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ એક વર્તુળે ફર્યા કરે

કે બી મહીંથી વૃક્ષ થાય, વૃક્ષમાંથી બી ઝરે

.

તું બુદ્ધિ છે, તું ચિત્ત મહીં વિચાર થઈ હરે-ફરે !

તું સામ-દામ-દંડ-ભેદમાં રહીને વિસ્તરે !

.

ન નીંદ છે, ન જાગૃતિ, ન સ્વપ્ન, છે ન કલ્પના

સ્વયં થઈને બ્રહ્મ, સાધુ સાધનામાં જઈ સરે

.

તું શિલ્પ છે, તું શિલ્પી છે, તું ટાંકણું-હથોડી છે

છે વાર એટલી જ તું સ્વયં સ્વયં ને કોતરી

.

ન ઊછળે, ન ઊભરે, ન ઘૂઘવે, ન સૂસવે

સમુદ્ર સાવ મૌનભેર સ્વપ્નના રમ્યા કરે

.

નયન કોઈની વાટમાં બની ગયાં છે પર્વતો

સમગ્ર દ્રશ્ય – સૃષ્ટિ એ મહીંથી થૈ ઝરણ ઝરે

.

બધાથી પર થશે નહીં ન સ્થિરતાને પામશે

જે ધર્મ – અર્થ – કામ – મોક્ષ – વર્તુળે ફર્યા કરે

.

બધામાં સૌથી શક્તિશાળી જે હશે તે લઈ જશે

ઘણાય કાગડાની મીટ સ્થિર છે દહીંથરે

.

( અલ્પેશ કળસરિયા )

Share this

4 replies on “એક વર્તુળે ફર્યા કરે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.