હરિ હવે

હરિ હવે પ્રગટ થાય તો ભયો ભયો

રુદિયેથી શબ્દ નીસરે ‘જયો જયો !’

.

અલપઝલપ તોયે ઝળહળની ઝાંખી

હવે હાજરાહજૂર, નહિ અટકળની ઝાંખી

પંખુડીઓમાં પણ પુદગળની ઝાંખી

સમ્મુખ સુંદર, નહિ પોકળની ઝાંખી

.

હરિ હવે નિકટ થાય તો થયો થયો

હરિ હવે પ્રગટ થાય તો ભયો ભયો

.

આ પળ મળતામાં તૂટે જુગના ઘેરા

એક વ્રજમાં વૈકુંઠ વસે ઝાઝેરાં

માયાને પરપંચ બસૂરા-બહેરાં

બજે વાંસળી જ્યમ જમુના કી લ્હેરાં

.

હરિ હવે ધન્ય દાસ થયો દયો દયો

હરિ હવે પ્રગટ થાય તો ભયો ભયો

.

( ભગવતીકુમાર શર્મા )

Share this

2 replies on “હરિ હવે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.