પ્રેમ-કલ્પનો રોપ

ધાર-ધુબાકા અણીઓ અડખે બેઠો છું.

પરબ માંડીને પબની પડખે બેઠો છું

પબમાં આવે છત્તરધારી, ખપ્પરધારી, લખમીજાયા ખુરસીજાયા થઈ રઘવાયા !

હૂંસાતૂંસી, કાનાફૂંસી, ભૂંસા-ભૂંસી, મૂછા-મૂછી એક એકથી હોય સવાયા.

ખદબદતી માખોની વચ્ચે બેઠો છું

આછી-ઝીણી ઝરણી લઈને બેઠો છું ……પરબ માંડીને.

.

મૂકે નસ્તર, ધરતી અસ્તર, ઉપર બખ્તર, ભેટ પ્રમાણે આશિષ દેતી ‘ખાસ’ કથા છે;

સુખવાસી સૌ છાકમછોળે, ઝાકમઝોળે, ચંદન ચોળે જુગ જુગ જૂની વ્યાસ-પ્રથા છે

નથી કોઈની નજર કેમ હું બેઠો છું ?

બાકી તો હું બુટ્ટી લઈને બેઠો છું ……પરબ માંડીને.

.

તત્વ ફત્વની મારામારી, ધરમકરમની ધક્કાબારી નથી વાદના ખૂંટા;

લોક-લ્હેકથી શી હવા, છાંયડો જરી પંજરી, ઠાર્યાં જળ ભર માણસાઈના ઘૂંટા

કેસર લઈને ન્હોર કાપવા બેઠો છું

પ્રેમ-કલ્પનો રોપ ચોપવા બેઠો છું ……પરબ માંડીને.

.

( પ્રતાપસિંહ હ. રાઠોડ ‘સારસ્વત’ )

Share this

2 replies on “પ્રેમ-કલ્પનો રોપ”

 1. હિનાબેન,

  કેટલી કણિકાઓ હમણાંજ મગજમાં ફૂટી છે…

  “ફરતા શબ્દો લઇ આવે સંબંધ સુગંધોની,
  પીવડાવે અમૃતસમી સંવેદના પ્યાલે પ્યાલે
  ખોબો ભરી અમેય બેઠા છે…પરબ બાંધી!

 2. હિનાબેન,

  કેટલી કણિકાઓ હમણાંજ મગજમાં ફૂટી છે…

  “ફરતા શબ્દો લઇ આવે સંબંધ સુગંધોની,
  પીવડાવે અમૃતસમી સંવેદના પ્યાલે પ્યાલે
  ખોબો ભરી અમેય બેઠા છે…પરબ બાંધી!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.