આ પુસ્તક તમે જોયું? વાંચ્યું?

મિત્રો આ પુસ્તક તમે જોયું? વાંચ્યું?

.

.

આપોઆપ – બકુલેશ દેસાઈ

પ્રકાશક : સાહિત્ય સંગમ

કિંમત : ૨૦.૦૦ રૂ.

પૃષ્ઠ : ૩૨

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.