આ અવસરે…-રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

બહાર ભીતર ઝળહળું…

હું મને હરપળ મળું…

.

આંગણું આકાશનો ટુકડો બને,

યાદ તારી સાંકળું…

.

‘ચાલ ભૂલીને બધું મળીએ ફરી’

શબ્દ કોના સાંભળું…

.

સાવ પથ્થરનો હતો, આ દેહ પણ,

જળ સમો કાં ખળખળું?

.

આવ, કે આવ્યો છે આ અવસર ફરી,

તું બની હું નીકળું…

.

( રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’ )

Share this

4 replies on “આ અવસરે…-રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’”

  1. હીનાબેન.
    મોરપીંછના રંગબેરંગી પીંછા સમ અવનવા સુંદર કાવ્યોની છટા માણવાની મઝા આવે છે.

  2. હીનાબેન.
    મોરપીંછના રંગબેરંગી પીંછા સમ અવનવા સુંદર કાવ્યોની છટા માણવાની મઝા આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.