ગઝલ ગુચ્છ-૬ – રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન”

એ જ છે મિસ્કીનનું નાણું મોકલું છું,

બુલબુલે ગાયેલ ગાણું મોકલું છું.

.

આપ લે ઉત્તર ઉખાણું મોકલું છું,

એક ટપકું નભસમાણું મોકલું છું.

.

લાગણીનું છે લહાણું મોકલું છું,

નિતનવું લાગે એ ટાણું મોકલું છું.

.

એ પછી તો સાંજ લંબાઈ ગઈ છે,

આખરી ઊગ્યું એ વ્હાણું મોકલું છું.

.

શહેર અમદાવાદમાં સપનાની ફેરી,

એ જ “મિસ્કીન”નું હટાણું મોકલું છું.

.

( રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન” )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.