એક ખોવાયેલ – ઉર્વીશ વસાવડા

એક ખોવાયેલ નથડી, ને રમેલા રાસનો

ક્યાં મળે છે કોઈ દસ્તાવેજ એ ઈતિહાસનો

.

દોસ્ત સાબૂત રાખજે સંવેદનાઓ પગ નીચે

તો જ થઈ શકશે અનુભવ સાવ તાજા ઘાસનો

.

ઘોર અંધારે દીવો એકાદ પ્રગટાવો પછી

અર્થ આપોઆપ સમજાઈ જશે અજવાસનો

.

તેં ઈમારતના ઘણા નકશાઓ ચીતર્યા પણ હવે

આજ ચીતરી દે મને નકશો સૂના આવાસનો

.

સહેજ અમથી ફૂંકની ભીતિ તને પજવે સતત

નેસ્તનાબૂદ થઈ શકે આ મહેલ તારો તાસનો

.

( ઉર્વીશ વસાવડા )

Share this

5 replies on “એક ખોવાયેલ – ઉર્વીશ વસાવડા”

  1. સરસ
    દોસ્ત સાબૂત રાખજે સંવેદનાઓ પગ નીચે

    તો જ થઈ શકશે અનુભવ સાવ તાજા ઘાસનો

  2. સરસ
    દોસ્ત સાબૂત રાખજે સંવેદનાઓ પગ નીચે

    તો જ થઈ શકશે અનુભવ સાવ તાજા ઘાસનો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.