ખરી ખરીને – આહમદ મકરાણી

ભૂલી ગયો છું તરતાં, દરિયો તરી તરીને;

ચહેરો ભૂલી ગયો છું, દર્પણ ધરી ધરીને.

.

સાકી નથી, ન મયકશ, પ્યાલા હવે નથી એ;

પીતા હતા અમે જે પ્યાલા ભરી ભરીને.

.

થોડાં સવાલ ઉત્તર આપી દીધા અમે પણ;

ડગલું હવે શું ભરવું અમથું ડરી ડરીને ?

.

માનવ થયો છું આખર માનવ બનાવજે તું;

થાકી ગયો છું નવલાં રૂપો ધરી ધરીને.

.

ખીલ્યા પછીનું ખરવું કોણે લખી દીધું છે ?

ફરિયાદ કૈં કરે છે ફૂલો ખરી ખરીને.

.

( આહમદ મકરાણી )

Share this

4 replies on “ખરી ખરીને – આહમદ મકરાણી”

  1. બહુજ સુંદર
    હવે તો ઘાવ ખાઈ ખાઈ ને ચામડીએ રીઢી થઇ ગઈ છે

  2. બહુજ સુંદર
    હવે તો ઘાવ ખાઈ ખાઈ ને ચામડીએ રીઢી થઇ ગઈ છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.