એટલે જાણ્યું અમે – સુરેન્દ્ર કડિયા

વાતમાંથી વાત નીકળી એટલે જાણ્યું અમે

ઝળહળેલી જાત નીકળી એટલે જાણ્યું અમે

.

આગિયાને ચીરવા જાતાં જ ચિરાઈ ગઈ

એક કાળી રાત નીકળી એટલે જાણ્યું અમે

.

મોરનાં પગલાં પડેલાં ત્યાં જ એ થંભી ગયો

આ પવન પર ભાત નીકળી એટલે જાણ્યું અમે

.

કુંડળી ને કુંડલિની બેઉ જાગ્રત થઈ ગયાં

એક એવી ઘાત નીકળી એટલે જાણ્યું અમે

.

કોઈ પણ રીતે અમે મક્તા થઈ શકતા નથી

અંતમાં શરૂઆત નીકળી એટલે જાણ્યું અમે

.

( સુરેન્દ્ર કડિયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.