જોઈએ – રતિલાલ ‘અનિલ’

સત્ય પણ ક્યારેક કડવું જોઈએ,

જાતની સાથે ઝગડવું જોઈએ !

.

બહારનાં સમરાંગણોની વાત શી ?

ભીતરે કે લમણે લડવું જોઈએ !

.

એ રહ્યો ઈશ્વર, ખપે એને અરૂપ;

માનવી છું, મારે ઘડવું જોઈએ !

.

આમ આવ્યા ને ફક્ત ચાલ્યા જવું,

રાહ છે તો કૈંક નડવું જોઈએ !

.

આ વિશેષણના વળી શણગાર શા ?

રૂપ છે નીતર્યુઁ તે અડવું જોઈએ !

.

કૈંક તો અસ્તિત્વનું એંધાણ હો !

ખાલીપાએ પણ ખખડવું જોઈએ !

.

પ્રેમમાં ઔદાર્ય તો હોવું ઘટે !

આળ જેવું કૈંક ચડવું જોઈએ !

.

સૂર્યની ક્યારેક તો ઝાંખી હશે,

ભીના ભીના રહી શું સડવું જોઈએ ?

.

ધૂળધોયાનું મળ્યું જીવન ‘અનિલ’

એક તક છે ,કૈંક મળવું જોઈએ !

.

( રતિલાલ ‘અનિલ’ )

Share this

2 replies on “જોઈએ – રતિલાલ ‘અનિલ’”

  1. પ્રેમમાં ઔદાર્ય તો હોવું ઘટે !
    આળ જેવું કૈંક ચડવું જોઈએ !
    આહ હા હા હા હા હા…આહલાદક અદભૂત અનુભૂતિ…

  2. પ્રેમમાં ઔદાર્ય તો હોવું ઘટે !
    આળ જેવું કૈંક ચડવું જોઈએ !
    આહ હા હા હા હા હા…આહલાદક અદભૂત અનુભૂતિ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.