બસ બધું આમ જ ને ? – કૃષ્ણ દવે

બસ બધું આમ જ ને ?

શબ્દોના ખાલીખમ ખોખાના લેબલ પર છાપો છો કવિતાનું નામ જ ને ?

બસ બધું આમ જ ને ?

.

એક દિવસ સૂરજ તો પોતે જઈ પૂછે છે સાચ્ચે આ સૂરજનું ગામ છે ?

જેને પણ પૂછ્યું ઈ બધ્ધાંયે કહેતાં હું પોતે છું બોલો શું કામ છે ?

સાચુકલા સૂરજને હસવું તો આવે ને ? આખ્ખુંયે આગિયાનું ગામ જ ને ?

બસ બધું આમ જ ને ?

.

મિનરલ વોટરની એક માછલીથી આજકાલ આખ્ખોયે દરિયો હેરાન છે !

પાણીને કેમ કરી ચોખ્ખું રખાય એનું દરિયાને સહેજે ક્યાં ભાન છે ?

માછલીના મોઢેથી અંગારા ઓકાવી આપો છો દરિયાને ડામ જ ને ?

બસ બધું આમ જ ને ?

.

એવી તે કેવી આ વાગે છે વાંસળી તે આખ્ખું યે ગોકુળ છે ચૂપ !

કામકાજ છોડીને રાસમાં જ મશગૂલ છે રાતદિવસ ગોપિયુંનાં ગ્રુપ ?

ખૂલી ખૂલીને હોઠ રાધાના ખૂલે તો બીજું શું બોલશે શ્યામ જ ને ?

બસ બધું આમ જ ને ?

.

( કૃષ્ણ દવે )

Share this

2 replies on “બસ બધું આમ જ ને ? – કૃષ્ણ દવે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.