દીવો હોલવ ! – કરસનદાસ લુહાર

 અજવાળું બહુ ડંખે છે, લે દીવો હોલવ !

આંખ તમરાને ઝંખે છે, લે દીવો હોલવ !

 .

ટેરવડાં શૃંગાર સજે, લે દીવો હોલવ !

સ્પર્શોની શરણાઈ બઝે, લે દીવો હોલવ !

 .

કાળી ઈચ્છા મરકે છે, લે દીવો હોલવ !

લોહીમાં કંઈ ફરકે છે, લે દીવો હોલવ !

 .

પછી આપણે ઝળહળશું, લે દીવો હોલવ !

એક-બીજામાં ખળભળશું, લે દીવો હોલવ !

 .

હશે ધવલતમ અંધારું, લે દીવો હોલવ !

તારું-મારું સહિયારું, લે દીવો હોલવ !

 ,

( કરસનદાસ લુહાર )

Share this

2 replies on “દીવો હોલવ ! – કરસનદાસ લુહાર”

  1. હું આવું એટલી વાર પછી આપણે એકબીજામાં ખળભળશું અને પછી સાથે ઝળહળશું…ત્યારે દીવો હોલવજે.

  2. હું આવું એટલી વાર પછી આપણે એકબીજામાં ખળભળશું અને પછી સાથે ઝળહળશું…ત્યારે દીવો હોલવજે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.