શ્યામ ! તમે – મહેશ સોલંકી ‘બેનામ’

.

શ્યામ ! તમે તો સમય સરોવર,

અમે ઘડીની માછલીઓ

શ્યામ ! તમે તો સભર શ્રીફળ ને

અમે તૂટેલી કાચલીઓ.

 .

શ્યામ ! તમે તો ફૂંક સૂરની

અમે વીંધાયેલ વાંસળીઓ,

શ્યામ ! તમે તો સૌરભ મીઠી

અમે ફૂલની પાંખડીઓ.

 .

શ્યામ ! તમે તો ગગન વહન ને

અમે વિહરતી વાદળીઓ,

શ્યામ ! તમે તો સૂર-કિરણ ને

અમે ઉજાગર આંખડીઓ.

 .

( મહેશ સોલંકી ‘બેનામ’ )

Share this

2 replies on “શ્યામ ! તમે – મહેશ સોલંકી ‘બેનામ’”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.