તારાથી તો – પન્ના નાયક

તારાથી તો છૂટાં પડવું ક્ષણ પણ મને ગમે નહીં,

તારા વિના દિવસ તો ઊગે પણ સાંજ કદીયે શમે નહીં.

 .

આંખની સામે તારો ચહેરો,

થોડો આછો થોડો ઘેરો.

 .

કોઈ અદીઠી ડાળી ઉપર ગીતનાં ખીલ્યાં ફૂલ

તોય મને આ તારા વિના મારું આખું ઝાડ

ગમે છતાંયે ગમે નહીં

  તારાથી તો છૂટાં પડવું ક્ષણ પણ મને ગમે નહીં.

 .

હજી તો હમણાં છૂટાં પડ્યાંને લગની લાગી ક્યારે મળશું ?

કાંઈ કશુંયે બોલ્યા વિના એકમેકમાં ક્યારે ભળશું ?

હૈયામાં ને હોઠ ઉપર આ એક જ તારા નામ વિના

કદીય કોઈનું રમે નહીં,

તારાથી તો છૂટાં પડવું ક્ષણ પણ મને ગમે નહીં.

 .

( પન્ના નાયક )

Share this

2 replies on “તારાથી તો – પન્ના નાયક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.