સ્મિત કાળું કે ધોળું ન હોય – અલ્પેશ ‘પાગલ’

 

..

….

સ્મિત કાળું કે ધોળું ન હોય…

સ્મિત રંગીન હોય, મેઘ-ધનુષી હોય, સ્વપ્ન રંગે રંગેલું જ હોય,

સ્મિત સાવ અમસ્તું ન હોય…

સ્મિત ધારદાર હોય, સ્મિત આરપાર હોય, સ્મિત દાતરડાં જેવું જ હોય,

સ્મિત કાળું કે ધોળું ન હોય…

 .

સ્મિત આંખોમાં છે, સ્મિત છાતીમાં છે, લટ વિખેરાય છે એ’ય સ્મિત છે,

તું મલકે ને લીલેરો કોલ ધબકે, સખી, હોવાપણાંની એ જીત છે,

સ્મિત સાચું કે ખોટું ન હોય…

સ્મિત સંગીન હોય, સ્મિતમાં’ય દિલ હોય, સ્મિત સાવ સાચું સોનું જ હોય,

સ્મિત કાળું કે ધોળું ન હોય…

 .

ઉઘડતી કળીઓને જરા પૂછી જુઓ કે તારી પાંદડીઓ હસતી’તી કેમ ?

સૂરજની સાક્ષીએ જાળવ્યો છે કેમ તે ઝાકળ અડી ગ્યાંનો વ્હેમ ?

સ્મિત અરધું કે અઘરું ન હોય…

જેને સમજે બધાય એવી બોલી છે એ, સ્મિત સહજ ન સ્હેલું જ હોય,

સ્મિત કાળું કે ધોળું ન હોય…

 .

સ્મિત એવી જણસ તો નથી કે એ આવીને હોઠોમાં સચવાઈ જાય,

કોઈ ગાલ પર સ્મિતનો ટશિયો ફૂટે ને ત્યારે ‘ખમ્મા’ જ બોલાઈ જાય,

સ્મિત ખાટું કે મોળું ન હોય…

સ્મિત સ્વાદિષ્ટ હોય, સ્મિતમાં ઈશ હોય, સ્મિત મધથી’ય મીઠું જ હોય.

સ્મિત કાળું કે ધોળું ન હોય…

 .

( અલ્પેશ ‘પાગલ’)

Share this

4 replies on “સ્મિત કાળું કે ધોળું ન હોય – અલ્પેશ ‘પાગલ’”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.