જરા ધીમે… – ગીતાંજલિ

.

ધીમે ડગ માંડો,

હે મિત્ર,

વેરાયેલાં છે મારાં સ્વપ્ન

કચડતા નહીં એને પગ તળે

કે અવગણશો પણ નહીં એને.

 .

ઉલ્લાસ ભરી આવતી કાલોનું –

વચન આપતાં સ્વપ્નો

છે હજુ પણ

મારી આંખોમાં.

જે આવતી કાલો,

કદાચ

આવે,

કે ન પણ આવે

મારા માર્ગમાં.

 .

છતાં સેવું છું સ્વપ્ન,

ભલે એ સોણલાં

વેરાયાં હો અહીં તહીં;

 .

તેથી હે મિત્ર,

ધીમે ડગ માંડો.

ઝૂઝવા અશક્ત

એવાં મારાં સ્વપ્નોને

કચડતા નહીં પગ તળે.

 .

( ગીતાંજલિ, અનુ: રમણીક સોમેશ્વર )

Share this

4 replies on “જરા ધીમે… – ગીતાંજલિ”

  1. સારું ધ્યાન રાખી ને ડગ માંડીશું કે રખે ને તમારા સ્વપ્નો અમારા પગલાં તળે આવી ને કચડાઈ ના જાય.

  2. સારું ધ્યાન રાખી ને ડગ માંડીશું કે રખે ને તમારા સ્વપ્નો અમારા પગલાં તળે આવી ને કચડાઈ ના જાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.