વાર લાગે છે – નીતિન વડગામા

.

અગમનો અર્થ સમજાતાં ઘણીયે વાર લાગે છે.

પરમનું પોત પરખાતાં ઘણીયે વાર લાગે છે.

 .

નરી આંખે બધાયે અક્ષરો ના ઊકલે બંધુ

વણલખી વાત વંચાતા ઘણીયે વાર લાગે છે.

 .

અચાનક આંગણામાં સાત રંગો સામટા આવે

છતાં નખશિખ રંગાતા ઘણીયે વાર લાગે છે.

 .

તિરાડો પાડશે તરત જ તમારાં વેણની ઠોકર,

પછી સંબંધ સંધાતાં ઘણીયે વાર લાગે છે.

.

ખબર છે જૂજવે રૂપે તત્વ તો એક છે તો પણ,

ધજાના ભેદ ભૂંસાતાં ઘણીયે વાર લાગે છે.

.

ઉતાવળ ના કરો ખોટી જરાયે દાદ દેવામાં

ગઝલનો તાગ લેવાતાં ઘણીયે વાર લાગે છે.

 .

( નીતિન વડગામા )

Share this

4 replies on “વાર લાગે છે – નીતિન વડગામા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.