આધુનિક લોકગીત – સુરેશ દલાલ

.

જન્મ્યા છો તો ભલે જનમિયા : મૂગા મરજો

દુનિયાદારીની છે દુનિયા : મૂગા મરજો

.

કાગળ કેરાં ફૂલ ફળે અહીં : મૂગા મરજો

ચેકબુકના દીવા બળે અહીં : મૂગા મરજો

 .

કાગળ આખો, માણસ ડૂચા : મૂગા મરજો

અહીં નહીં રુચિ કે ઋચા : મૂગા મરજો

 .

ઈંટ અને પથ્થરનો માણસ : મૂગા મરજો

ટ્યુબલાઈટમાં સૂરજ ફાનસ : મૂગા મરજો

 .

પ્રેમબેમનું નામ અહીં નહીં : મૂગા મરજો

કામ, કામ, ને કામ રહ્યાં અહીં : મૂગા મરજો

 .

( સુરેશ દલાલ )

Share this

3 replies on “આધુનિક લોકગીત – સુરેશ દલાલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.