કેવળ કૃપા – નીતિન વડગામા

.

શબ્દરૂપે અવતરે કેવળ કૃપા

શ્વાસમાં છાને પગે પણ સંચરે કેવળ કૃપા.

 .

ઝાડ ને ઝરણાં બધાં વ્હેતાં રહે છે આંખમાં.

સામટું આકાશ પણ ટોળે વળે છે પાંખમાં.

 .

ભીતરે ભગવી ધજા થૈ ફરફરે કેવળ કૃપા

 શબ્દરૂપે અવતરે કેવળ કૃપા

 .

એક પંખી ડાળ પર બેસી સતત ગાતું રહે.

પોત ટહુકાનું સહજ રીતે જ બંધાતું રહે.

 .

વ્હાલનું વાદળ થઈને ઝરમરે કેવળ કૃપા.

શબ્દરૂપે અવતરે કેવળ કૃપા

 .

કોઈ આવીને બધો અંધાર ઉલેચી ગયું.

છેક ઊંડે એમ આપોઆપ અજવાળું થયું !

 .

એ જ છે આધાર સાચો આખરે કેવળ કૃપા

શબ્દરૂપે અવતરે કેવળ કૃપા

 .

( નીતિન વડગામા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.