અફવા હશે – સ્પર્શ દેસાઈ

શૂન્યતા પડઘાય છે એવી ખબર અફવા હશે;

તો નસેનસમાં છવાયેલું નગર અફવા હશે.

.

વિશ્વ આખાનો જિગરમાં સળવળે છે વસવસો;

રિક્તતાના વ્યાપથી મારું જિગર અફવા હશે.

 .

મૌન મલકાતી બધીયે મંઝિલો પડઘાય છે;

ધૂળમાં રઝળી પડી સઘળી ડગર અફવા હશે.

 .

લાગણી ને છળ કપટના નામ પર રાવણ બન્યો;

રામ કેરા રાજ્યમાં એની નજર અફવા હશે.

 .

સ્પર્શ એનો કોક’દી તારાય મનડાંને થશે;

તેં કદી થોડી ઘણી રાખી સબર અફવા હશે.

.

( સ્પર્શ દેસાઈ )

Share this

2 replies on “અફવા હશે – સ્પર્શ દેસાઈ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.