તરસ – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

(૧)

ભરેલી માટલીમાંથી

પ્યાલો

બહાર કાઢ્યો

ને જોઉં છું તો-

પ્યાલામાં

પાણીના બદલે

તરસ

 .

(૨)

મારી હથેળીમાં

શું વીળીને

ચાલી ગઈ’તી તું ?

 .

(૩)

હાથિયા થોરની જેમ

ફૂટ્યા કરે છે

મારી હથેળીમાં

લીલીછમ તરસ

 .

(૪)

જેમ રણમાં ઝાંઝવાં

તેમ મારી જીભ પર

ઝળહળ તરસ.

 .

( હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ )

Share this

2 replies on “તરસ – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.