આંખોમાં હજી – મનીષ પરમાર

રાતનો ઉજાગરો લાલાશ આંખોમાં હજી,

છે ગઝલના શે’રનો અજવાસ આંખોમાં હજી.

.

રોજ બંધાતો-સુકાતો ભેજ તારા નામનો,

આંસુઓની શોધ તો ભીનાશ આંખોમાં હજી.

 .

થાપ આપી વન ગયું વેરાનમાં ચાલી હવે-

પાંદડાંની કંપતી લીલાશ આંખોમાં હજી.

.

જોઈ લીધી છે ધરાઈને તને, તરસ્યો થયો,

ક્યાં બુઝાતી હોય તારી પ્યાસ આંખોમાં હજી.

 .

આ નજરની ગૂઢ ભાષાને સમજવાની મનીષ,

મેળવું છું કાફિયાને પ્રાસ આંખોમાં હજી.

 .

 ( મનીષ પરમાર )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.