ઉદ્ધવ ગીત – વીરુ પુરોહિત

તમે કહો છો ઉદ્ધવ ! એવો શ્યામ નથી નિર્દોષ !

છે કોઈ જગમાં એના સરખો કપટકલાનો કોષ ?

 .

કર્યાં બ્હાવરાં અરધી રાતે, પીડા ખૂબ વધારી;

અમે હશું નાગણીઓ ‘ને એ મીઠી મહુવરધારી !

વેણુ વજાડી, રાસ રમાડ્યાં, ચૂમી લીધાં મુખ;

અમે અહીં વલવલીએ, એને સિહાંસનનું સુખ ? !

 .

એ પણ દાઝ્યો સમજો, જે દિ’ વધ્યો અમારો રોષ !

 તમે કહો છો ઉદ્ધવ ! એવો શ્યામ નથી નિર્દોષ !

 .

ગોવર્ધન ઊંચક્યો એણે, એ ખેલ હતો વશકરણાં;

માયાવી પણ રચી શકે છે એના જેવી ભ્રમણા !

કદમ્બ-વૈજ્યંતી વૃક્ષોની સળગી ઊઠે કાયા;

પડી જાય જ્યારે બળબળતી રાધાજીની છાયા !

 .

એ હતભાગી હજુય જ્યાં-ત્યાં જોવાડે જોષ !

તમે કહો છો ઉદ્ધવ ! એવો શ્યામ નથી નિર્દોષ !

છે કોઈ જગમાં એના સરખો કપટકલાનો કોષ ?

.

( વીરુ પુરોહિત )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.