બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે – નીરજ મહેતા

રાતો ગજવામાં મૂકે છે, બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે

ક્યાં કાન ધરે કોઈ શું કે’ છે, બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે

 .

બધ્ધા ઉપર તાડૂકે છે, નજરુંનું અમરત ડૂકે છે

સમજણની ગાય વસૂકે છે, બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે

 .

કોઈ માટે સન્માન નથી, શું બોલે છે-કૈં ભાન નથી

કડવીવખ વાણી થૂંકે છે, બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે

 .

સ્મરણોનાં વાદળ વીખરાયાં, એકલતાના બસ પડછાયા

કોઈ ક્યાં પાસે ઢૂંકે છે, બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે

 .

ફૂલોનો આસવ અધરો પર-ને વાત હવે પાછી ના કર

સોડમ પીવાનું ચૂકે છે, બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે

 .

ત્યાંથી નીચે બસ ખાઈ હશે-એ વાત નહીં સમજાઈ હશે

ઘનઘોર નશાની ટૂંકે છે, બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે

 .

ભીતરનું જંતર રણઝણતું, એ જાય હવે તો આથમતું

ભંડાર ભર્યા સંદૂકે છે… બીડીમાં દિવસો ફૂંકે છે

.

( નીરજ મહેતા ‌)

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.