આમ રહેવાનું ! – પ્રફુલ્લ પંડ્યા

ક્યાં જવાનું ને શું કરવાનું હવે ?

ક્યાંય જઈ ના શકાય : શું ત્યાં જવાનું ?

એટલે કે

શું બેસી રહેવાનું અહીં ને અહીં ?

કહો હવે શું કરવાનું ?

આમ કરવાનું ને તેમ કરવાનું !

એટલે કે બધું બંધ કરી દેવાનું ?

તો પછી – શું કરવાનું ?

 .

તરવાનું કે ડૂબવાનું ?

તરી શકાય તો તરવાનુ; નહીં તો પછી;

ડૂબી જવાનું ?

ડૂબવાનું પોતાના જ ગાઢ-પ્રગાઢ અંધકારમાં ?

અને હા; તરતાં તરતાં પહોંચાય કિનારે;

તો સમજો; મળી ગઈ દુનિયા !

ડૂબો તો સમજો;

કાશ ! છુટ્ટી ગઈ દુનિયા !

 .

ઊડી શકાય તો ઊડવાનું;

પણ તે તો બંધ થઈ ગયું છે વર્ષોના વર્ષોથી !

તો ?

જોઈ રહેવાનું !

બસ ચૂપચાપ જોઈ રહેવાનું !

બીજાં પંખીઓ ઉડતાં હોય તેને;

જોઈને ઊડવાનું !

વધુમાં શું કરવાનું ?

 .

થોડાંક થાકી ગયેલાં પંખીઓને સ્મિત આપવાનું

કેટલીક રડતી આંખોમાં આંખ ભોંકીને; પ્રેમ આપવાનો !

-પરાજિત સ્ત્રીઓને આંખ મિચકારીને;

પુનર્વિજયનું સ્વપ્ન આપવાનું !

-ઇજાગ્રસ્ત મિત્રોની પાટાપીંડી કરવાની;

અને ?

યુદ્ધમાં ફરી ફરીને ઊભા રહેવાનું;

લડવાનું

ફરી ફરીને લડવાનું અને પછીથી

હારી જવાનું !

હારીને જીતી જવાનું ?

 .

લગભગ એટલે લગભગ :

કૈંક આવું બધું કરતા રહેવાનું;

ને કરતા પણ રહેવાનું !

ન કરતા પણ રહેવાનું !

કોઈ ન રાખતું હોય તો કેમ રહેવાનું ?

આમ કરતાં જવાનું ને રહેવાનું !

 .

( પ્રફુલ્લ પંડ્યા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.