પ્રાર્થના – ઇયાન્લા વાન્ઝાન્ટ

હે મંગલમય શક્તિ તને મારા મનમાં વસવા માટે હું પ્રાર્થના કરું છું.

 .

હે કલ્યાણમય શક્તિ મારા મનને બદલી નાખો.

 .

ઈશ્વર, તમે જે મારા જીવનમાં પૂર્ણ યોજના કરી છે તેમાં મારો દરેક વિચાર એકરૂપ બને.

 .

હે મંગલમય શક્તિ, તમે મારા અંતરાત્મામાં વાસ કરો અને મારા અંતરમાં પરિવર્તન લાવો.

 .

ઈશ્વરના પ્રેમનું જ્યાં પ્રતિબિંબ ન પડતું હોય એવી દરેક લાગણી, યાદશક્તિ અને અનુભવને નિષ્ફળ બનાવો.

 .

હે મંગલમય શક્તિ, તમે મારા જીવનમાં આવો. તમને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું.

 .

મારા જીવનની દરેક પરિસ્થિતિ, સંજોગ અને વ્યવસ્થાને તમે બદલી નાખો.

 .

મારા જીવનને ઈશ્વર તમે તમારી કૃપા, કરુણા અને ભવ્યતાનું પ્રતિબિંબ બનાવો.

 .

મારો પ્રત્યેક અંશ જે તમારા ગુણ સાથે ન જોડાતો હોય તેને બદલી નાખો.

 .

ઈશ્વર, હું જાણું છું કે તમારી એ પૂર્ણ યોજના છે કે હું ખૂબ આનંદથી, શાંતિથી, સભરતાથી અને સંવાદિતાથી જીવું.

 .

હે મંગલમય શક્તિ, તમે મારા મનમાં, હૃદયમાં અને જીવનમાં આવો-તમે મારે માટે જે નિર્માણ કર્યું છે તે પામવામાં મને સફળ કરો. તમારી સંનિધિ આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આનંદ વ્યક્ત કરું છું અને આભાર માનું છું.

 .

એમ જ થવું જોઈએ અને થશે એવી મારી શ્રદ્ધા છે.

 .

( ઇયાન્લા વાન્ઝાન્ટ, અનુ. આશા દલાલ )

Share this

2 replies on “પ્રાર્થના – ઇયાન્લા વાન્ઝાન્ટ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.