પ્રાર્થના – ઇયાન્લા વાન્ઝાન્ટ

અહીં કશું જ જતું કરવાનું કે સુધારવાનું નથી. ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું તમારે પ્રગટ થવાનું છે.

 .

હે પ્રભુ, તમે મારા મનમાં વસો.

હે વાત્સલ્યમૂર્તિ ઈશ્વર તમે મારા હૃદયમાં વસો.

પૂર્ણસ્વરૂપ પરમાત્મા તમે મારા સ્વાસ્થ્યમાં વસો.

ઐશ્વર્યવાન પ્રભુ તમે મારી સંપત્તિના રૂપમાં આવો.

પ્રભુ, તમારી સંનિધિ મારામાં આનંદરૂપે આવે એવી પ્રાર્થના.

શક્તિશાળી પ્રભુ મારું અને મારા પરિવારનું રક્ષણ કરો.

 .

મારા જીવનમાં શાંતિ સ્વરૂપે અને આનંદસ્વરૂપે આવવા માટે પ્રભુ, હું તમારો ખૂબ આભાર માનું છું. તમે મારા જીવનના કેન્દ્રસ્થાને છો.

 .

હે પ્રભુ, મારો બચાવ કરવા માટે, રક્ષણ કરવા માટે, માર્ગદર્શન માટે અને મને લાગતીવળગતી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સંભાળવા માટે, દરકાર લેવા માટે અને જે સમયે, જે કરવું જોઈએ તે બધામાં શક્તિ પ્રેરવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર.

 .

મારા સંબંધો અને દેહને સારા રાખવા માટે, બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે આભાર.

 .

સૌથી વધારે તો પ્રભુ મને જેવી છું તેવી સ્વીકરવા માટે, મારે શેની જરૂર છે એ જાણી બધી પૂરી કરવા માટે-એ પણ હું માંગું એ પહેલા આપવા માટે-તમારો ખૂબ આભાર.

 .

આજે હું સમજું છું અને સ્વીકારું છું કે કશું જ નિશ્ચિત નથી. નક્કી કરવાનું કે બદલાવાનું કે સુધારવાનું નથી, કારણ કે એ તો પ્રભુ પોતે જ પ્રગટ થઈને કરશે.

 .

એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર.

 .

( ઇયાન્લા વાન્ઝાન્ટ, અનુ. આશા દલાલ )

Share this

2 replies on “પ્રાર્થના – ઇયાન્લા વાન્ઝાન્ટ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.