સાંજ પડી ગઈ – કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી

માણસ નામે પરબીડિયું ને જીવતર નામે કાગળ

લખતાં લખતાં સાંજ પડી ગઈ, લખી શકું ના આગળ

 .

ટૂંકાટચ કાગળમાં લખવા

લાંબાચોડા અક્ષર

લખતાં-ભૂંસતાં વહી જવાનો

મોંઘો-મૂલો અવસર

 .

ધારો કે આકાશ લખું તો ચડી આવતાં વાદળ

લખતાં લખતાં સાંજ પડી ગઈ, લખી શકું ના આગળ

 .

પરબીડિયા ને કાગળ વચ્ચે

આમ કશો ક્યાં નાતો ?

કાગળ તોયે પરબીડિયામાં

ફૂલ્યો નથી સમાતો

 .

સરનામામાં લખી દીધું બસ મુકામ પોસ્ટ ‘શામળ’

લખતાં લખતાં સાંજ પડી ગઈ, લખી શકું ના આગળ

 .

( કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.