ભટકતા રહીએ ! ( કરસનદાસ લુહાર )

ભટકતા રહીએ !

અમે ભટકતા રહીએ એ ભાઈ!
અમે ભટકતા રહીએ !
જીવતર જેવા જીવતરથી બસ
આમ છટકતા રહીએ !

ક્યાંય ઠેકાણું કે ઠામ નહીં,
કહેવાનું યે ગામ નહીં,
આભ-ધરાની વચ્ચોવચ લો-
અમે છટકતા રહીએ !
રે ભાઈ, અમે ભટકતા રહીએ !

ઘરનાં સોણાં બે-ઘર રાખી,
રઝળું હોવું ગાડે નાખી,
થાક્યા તો કોઈ નામ ભુલાયાં-
ગામ છેવાડે અમે અટકતા,રહીએ,
રે ભાઈ, અમે ભટકતા રહીએ !

મૃગજળ મેલાં દરિયા તરીએ,
કાળી લૂ ભીતરમાં ભરીએ,
સળંગ શ્વાસો શેં લઈએ કે-
છૂટક તૂટક સતત બટકતા રહીએ,
રે ભાઈ, અમે ભટકતા રહીએ !

( કરસનદાસ લુહાર )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.