ચીંધાય ગૈ-અંજુમ ઉઝયાન્વી

વાંસની મૂડી બધી ખર્ચાય ગૈ,
ધૂળ અંતે ધૂળમાં વેરાય ગૈ !

ખેલ છે કે વેર છે, કોને ખબર,
શાંત જળમાં કાંકરી ફેકાય ગૈ !

જિંદગીભર સાચવી રાખી હતી,
એ કિતાબો પસ્તીમાં વેચાય ગૈ !

ટાઢ તડકો ભાગ્ય ના ભેરુ થયા,
વેદના શું ચીજ છે ભૂલાય ગૈ !

ક્યાં જવું નક્કી કરી શક્યો નહીં,
વાટ, તારા ગામની પુછાય ગૈ !

દોષ આંખોનો હતો હું શું કરું,
એ, તને જોયા વિના મીંચાય ગૈ !

રાતભર વાત્પ કરી મેં દર્દથી,
એક બે પ્યાલી બધુ પીવાય ગૈ !

કોણ આપે છે ગઝલ અંજુમ ને,
આંગળી તારા તરફ ચીંધાય ગૈ !

( અંજુમ ઉઝયાન્વી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.