હવે ?-સોનલ પરીખ

કોઈ રસ્તો
જેના પર અનંત ચાલ્યા કરવાનું ગમે
તે ડેડ એન્ડ નીકળે
ને પાછા વળવું પડે તેમ બને
પણ હવે ક્યાં જવું ?
કેટલું ચાલવું ?
ક્યાં ઊભા રહેવું ?
જેને વટાવી ચૂકી છું તે પથ્થરો પર
બપોરનો તડકો આંખ મીંચીને પડ્યો છે
કયા પથ્થર પર મારો અજંપ પડછાયો પાડું ?
કોઈ વળાંક કે કોઈ મુસાફર
પસાર થઈ જવાની ક્ષણ પછી
એ ના એ નથી રહેતા
ખબર નથી ઊભી છું કે ચાલું છું
ખભા પર એક કાળો પડછાયો ઊંચકીને…

( સોનલ પરીખ)

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.