અઢી અક્ષરની વેણુ…-ગાયત્રી ભટ્ટ

ટગર ટગર ના જોશો; આ તો અઢી અક્ષરની વેણુ
વગર વગાડ્યે વાગી ઊઠે; જેવું જેનું લહેણું…

આંગળીએ જે વાત ઝૂરતી
સૂરમાં ઢળતી જાય
ફૂંક વસી જેની અંદર
અખંડ દીવો થાય

શુકનવંતા વેળા પહેરાવે અમને સૂરનું ઘરેણું
વગર વગાડ્યે વાગી ઊઠે; જેવું જેનું લહેણું…
અઢી અક્ષરની વેણુ…

આરપાર વીંધાતું કોઈ
એક તાર થઈ વાગે
ગીત હશે કંઈ એવું ગેબી
નભ પણ નાનું લાગે !

સપ્તકની યે પાર હતું એ કોઈ પરમનું કહેણું
વગર વગાડ્યે વાગી ઊઠે; જેવું જેનું લહેણું…
અઢી અક્ષરની વેણુ…

( ગાયત્રી ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.