વાંચી લેજે-માધવ રામાનુજ

કાગળ કોરો રાખીને આ પત્ર લખું છું: વાંચી લેજે
અલખ લિપિમાં આખે આખો ગ્રંથ લખું છું: વાંચી લેજે.

અવાજમાં અક્ષર ગૂંથ્યા કે
અક્ષરમાં ગૂંથ્યા અવાજ એ હું શું જાણું!
મૌન કઈ લિપિમાં તેં રુંધી રાખ્યું છે,
બધાં રહસ્યો તું જાણે છે હું શું જાણું!

કયા અક્ષરે ઓળખવાનો સ્પર્શ, લખું છું: વાંચી લેજે
કાગળ કોરો રાખીને આ પત્ર લખું છું: વાંચી લેજે.

બધું અનંત છે એવું કહેતાં કહેતાં-
અંત તરફ ક્યાં ચાલ્યા હું શું જાણું!
પ્રેમ એટલે કેવળ કેવળ શબ્દ હશે
કે અનુભૂતિ એ તું જાણે છે હું શું જાણું!
અનહદના એકાંત સુધીનો અર્થ લખું છું: વાંચી લેજે.

પ્રાસ મળે ના મળે તોય તે
ગીત રચાતું જાય કેમ, એ હું શું જાણું!
સાજ મળે ના મળે તોય
સંગીત રચાતું જાય કેમ, એ હું શું જાણું!

વાણી પણ લાગે છે જ્યારે વ્યર્થ, લખું છું વાંચી લેજે
અનહદના એકાંત સુધીનો અર્થ લખું છું: વાંચી લેજે.

કાગળ કોરો રાખીને આ પત્ર લખું છું: વાંચી લેજે
અલખ લિપિમાં આખે આખો ગ્રંથ લખું છું: વાંચી લેજે.

( માધવ રામાનુજ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.