અધ્યાહાર-ચિહ્ન-નીતા રામૈયા

એ દુકાનમાંથી બહાર આવી
કારનું બારણું ખોલ્યું
અનાજ અને શાકભાજીના થેલા એણે
પાછલી સીટમાં મૂક્યા
એ સીધી ઘર પહોંચી
ભૂખ્યાં થયેલાં ઘરના લોકોની આગોતરી
ફરિયાદ લઈને
મોઢું વકાસીને ઊભું રહેલું રસોડું
પોતાની ગેરહાજરીમાં
સરકસના ખેલ રમ્યા પછી
ત્રણેય બાળકોના ચહેરા ઉપર કોરાયેલું તોફાન
એકને ભણાવવાનું
બીજાને દાક્તર પાસે લઈ જવાનું
ત્રીજાને રમતું રાખવાનું
બધાં ને મનગમતું ખાણું પીરસવાનું
એણે પેપર ને પેન હાથમાં લીધાં
પેપર ઉપર
શબ્દોનાં ધણ ઊભરાયાં
કોઈ કોઈ શબ્દ પેપર ઉપર ઠરીઠામ થવા મથતો હતો
મોટા ભાગના શબ્દો
પેપરના ભમરાળા કૂવામાં ડૂબી ગયા
થોડાક શબ્દો
અળસિયાંની જેમ સરકવા લાગ્યા પાનાની બહાર
પાનામાં
ખીલાની જેમ જડાઈ ગયા
તે શબ્દો હતા :
સ્ત્રીનું અસ્તિત્વ
હવામાં અધવચે લટકતું
અધ્યાહાર-ચિહ્ન.

( નીતા રામૈયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.