તેં સાંભળ્યું ?-પરાજિત ડાભી

આપણે ભૂલા પડ્યા એ ખૂબ મોટું રણ હતું – તેં સાંભળ્યું ?
ને ફરી પાછા મળ્યાનું એજ તો કારણ હતું – મેં સાંભળ્યું.

કોઈ લીલા વૃક્ષ ઉપરથી ઉડેલી વાદળી – તેં સાંભળ્યું ?
હા, પલળતું ત્યાં અજાણ્યું એક કોરું જણ હતું – મેં સાંભળ્યું.

ધૂંધળા ચહેરા હંમેશા ફૂટવાથી થરથરે – તેં સાંભળ્યું ?
હા, ખરેખર ભગ્ન તો આ આંખનું દર્પણ હતું – મેં સાંભળ્યું.

આંસુઓને પીળચટ્ટા પ્રાન્તમાં દોરી ગયું- તેં સાંભળ્યું ?
એક શંકાનું પડેલું આંખમાં રજકણ હતું – મેં સાંભળ્યું.

જિંદગી આખી સમયનાં સર્પ ડંખ્યા છે મને – તેં સાંભળ્યું ?
ઝેર પીધું જે સતત એ ઝેરનું મારણ હતું – મેં સાંભળ્યું.

( પરાજિત ડાભી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.