સખી ઝૂલોને-સંદીપ ભાટીયા

સખી ઝૂલોને
પવન હળવેકથી ચૂમી કહે છે ફૂલોને

રંગના વંટોળોયાઓ વનમાં વાટ ભૂલ્યા છે
ઊગવું આથમવું શું દિન કે શું રાત ભૂલ્યા છે
અલ્પ શું આલિંગવામાં શું અફાટ ભૂલ્યા છે
તમેય ભૂલોને
પવન હળવેકથી ચૂમી કહે છે ફૂલોને

હટાવી દો બધા પરદા મિટાવી દો નકાબોને
મોસમ મોકલે છે જાસા રાજાઓ નવાબોને
જાઇ જૂઇ મોગરાઓને ચમેલીને ગુલાબોને
અને બકુલોને
પવન હળવેકથી ચૂમી કહે છે ફૂલોને

( સંદીપ ભાટીયા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.