પરોઢ કાવ્યો-અબ્દુલ ગફાર કાઝી

૧.
ભિખારણ વૃદ્ધ માજીના
વાટકામાં
મેં કડકડતી દસ રૂપિયાની
નવી નક્કોર નોટ જેવી
નાખી પરોઢ….

૨.
આકાશની હવેલીના
દ્વાર ખૂલતા
એક હૂર જેવી પરોઢ
ઊતરતી હતી
પંખીના ટહુકાના પગથિયેથી…

૩.
પરોઢે
ફૂલો પણ
સ્નાન કરે છે
ઝાકળની ગંગામાં…

૪.
પરોઢ પણ નૃત્ય કરે છે
આકાશના
ભવ્ય સ્ટેજ પર…

૪.
દૂધની જેમ
છલકાઈ ગઈ છે-
પરોઢ
ભરવારણના બોઘરણેથી….

૫.
ગમગીન આકાશના પોપચામાંથી
ખરે છે
પરોઢના આંસુ….

૬.
પરોઢનાં તોફાની બાળકો…
કાંકરા નાખતા ગયા ને
તરંગો થતા ગયા
આકાશના શાંત તળાવમાં….

૭.
પરોઢનાં ઘેટાં
લઈને દૂર દૂર
નીકળી જાય છે
સૂરજ નામનો ભરવાડ…

૮.
હનુમાનજીની જેમ
આકાશ પણ
છાતી ચીરીને દેખાડે છે
રામજી જેવી પરોઢ…

૯.
જુદા જુદા એંગલથી લેવાયેલી
મેં પરોઢની તસવીરો
એક પછી એક જોઈ
આકાશના આલ્બમમાં…

( અબ્દુલ ગફાર કાઝી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.