સજનવા-ડો. પરેશ સોલંકી

અંતમાં સરભર સજનવા,
છે મેલી ચાદર સજનવા.

પીડ નરસિંહ કે મીરાની,
દુ:ખતો અવસર સજનવા.

પ્રેમરસ સાચો પદારથ,
પી લે જીવનભર સજનવા.

મોહની વણજાર માયા,
સ્વપ્નની હરફર સજનવા.

નાદ તારો શોધ મનવા,
ભીતરે ઈશ્વર સજનવા.

કયા જનમનો નેહ અધૂરો,
કાયા છે કસ્તર સજનવા.

જ્ઞાન આતમનો મનોરથ,
માયલે ઝરમર સજનવા.

( ડો. પરેશ સોલંકી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.