હવે-સોનલ પરીખ

હોય,
ઘણું બધું
અધૂરું પણ હોય-
પણ એનું અધૂરાપણું ન હોય
એ અવસ્થાએ
હવે ઊભા રહેવું છે મારે.

નથી રાખવી
કશું પૂરતું કે અપૂરતું
તે નક્કી કરવાની ઉપાધિ,
નથી મારવા
સ્વીકાર કે અસ્વીકારના થપ્પા
નથી જોઈતી હવે
ઈચ્છાઓની, અપેક્ષાઓની કેદ.

જોઈએ-ન જોઈએ ના
યુદ્ધમાંથી મુક્ત
રહું હું
લિપ્ત છતાંય અલિપ્ત
લીન છતાંય લુપ્ત.

જિંદગી,
આને શું કહેવાય-
તારા પરનો પ્રેમ ?

તે પણ
તું જ નક્કી કર હવે.

( સોનલ પરીખ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.