સહેજે-સિકંદર મુલતાની

સહેજે ઝાંખી તો ના મશાલ થઈ,
કેમ ટોળાની આંખો લાલ થઈ ?

ડામવા એ મથ્યો હતો અફવા,
ઘેર એના જ કાં ધમાલ થઈ ?

રક્ત કોનું વહ્યું હતું અહીંયા ?
ઘર-મહોલ્લાની રજ ગુલાલ થઈ !

કો’ચૂભ્યું શૂળ જેમ તો ન હતું,
કૈંક ડાળો છતાં હલાલ થઈ ?

તશ્કરીમાં ગઝલ હતી ચોરાઈ,
એમાં તો કેટલી બબાલ થઈ !

ઉમ્રભર શોધતા રહો ઉત્તર,
બેબસોની નજર સવાલ થઈ !

લે, ‘સિકંદર’ની કોણ ખૈર-ખબર,
છે અજાણી બધે ટપાલ થઈ.

( સિકંદર મુલતાની )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.