કોણ છે ?-દિવ્યા સોની “દિવ્યતા”

આ આવ્યું મનમાં કોણ છે ?
કે હૈયે પડ્યું, ઘીનું મોણ છે ?

જ્ઞાન પામવાની અવઢવમાં,
એકલવ્યને મળ્યા દ્રોણ છે !

કોરે કોરા રણમાં જુઓને;
મીઠી ઝરમર ઓણ છે !

નષ્ટ થાય મારું મારાપણું,
સાચા સ્નેહનો દ્રષ્ટિકોણ છે !

બર્બ્યુડાના ત્રિકોણથીયે ,
પેચીદો પ્રેમનો કોણ છે !

( દિવ્યા સોની “દિવ્યતા” )

Share this

2 replies on “કોણ છે ?-દિવ્યા સોની “દિવ્યતા””

 1. કોરે કોરા રણમાં જુઓને;
  મીઠી ઝરમર ઓણ છે !

  ઓણ – આ વર્ષ. નવો શબ્દ જાણ્યો.
  કાફીયા અઘરો છે. જો વધુ એક કડી લખવી હોય તો દિપીકા પાદુકોણ ને જ ઉલ્લેખવી પડે ?

 2. કોરે કોરા રણમાં જુઓને;
  મીઠી ઝરમર ઓણ છે !

  ઓણ – આ વર્ષ. નવો શબ્દ જાણ્યો.
  કાફીયા અઘરો છે. જો વધુ એક કડી લખવી હોય તો દિપીકા પાદુકોણ ને જ ઉલ્લેખવી પડે ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.