મુલાકાત કર-હિના પારેખ “મનમૌજી” અને દિવ્યા સોની “દિવ્યતા”

[ કોઈ શુભઘડીએ એક પંક્તિ લખાઈ. તરત મેં દિવ્યાને વાંચવા મોકલી. અમારી વચ્ચે કવિતાનું આદાનપ્રદાન સતત થતું હોય છે. એણે વાંચીને પ્રતિભાવ આપ્યો અને એ સાથે મને સૂઝ્યું કે આ કવિતા આપણે સાથે મળીને પૂરી કરીએ તો કેવું રહેશે ? દિવ્યાનો જવાબ આવ્યો કે ‘સારું માસી આપણે ટ્રાય કરીએ.’ પ્રથમ પંક્તિ મારી છે તો બીજી એની. એમ એ ટ્રાયના ફળ સ્વરૂપ આ કવિતા લખાઈ છે. ]

Share this

4 replies on “મુલાકાત કર-હિના પારેખ “મનમૌજી” અને દિવ્યા સોની “દિવ્યતા””

  1. Mast 🙂 ? બન્ને ને મહિલા દિવસ ની શુભેચ્છાઓ, દિલથી 🙂

  2. Mast 🙂 ? બન્ને ને મહિલા દિવસ ની શુભેચ્છાઓ, દિલથી 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.