વોટ્સએપ કુળને-શૈલેશ ટેવાણી

તમે કેમ આ દુ:ખને સિમ્પલિફાઈ કરો છો ?
કે રહી રહીને એને ગ્લોરિફાઈ કરો છો ?

આંસુથી ધોઈ આંખને ફરી ફરી જુઓ,
શું એ રીતે વિષાદને પ્યોરિફાઈ કરો છો ?

તમામ રાત શાને જખ્મોને દો હવા ?
શું એ રીતે પીડાને આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો ?

સુખ એમ નહિ ઊતરે કાગળ ઉપર કદાચ,
દુ:ખને ઘૂંટી ઘૂંટીને મોડીફાઈ કરો છો ?

અલ્લાહ છે જુએ છે, ઈશ્વર જેવો છે સાક્ષી,
તમે જ છો કે તમને મેગ્નીફાઈ કરો છો.

( શૈલેશ ટેવાણી )

Share this

2 replies on “વોટ્સએપ કુળને-શૈલેશ ટેવાણી”

  1. વાહ ખૂબ જ સરસ. વોટ્સએપ જનરેશન માટે સચોટ.

  2. વાહ ખૂબ જ સરસ. વોટ્સએપ જનરેશન માટે સચોટ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.