અજવાળા કરજે-દેવાયત ભમ્મર

.

અંતર મનમાં આઈ અજવાળા કરજે.
સૌ જન જનમાં આઈ અજવાળા ભરજે.
.
શક્તિ, શક્તિશાળી બને.
પ્રભા એની પ્રભાવશાળી બને.
હૃદય હર એકમાં આઈ કંકુ થઈને ખરજે.
અંતર મનમાં આઈ અજવાળા કરજે.
.
દેહ આ છે ગરબો, છેદ સત્યાવીસ.
પ્રગટજે મા તું પ્રજ્ઞા થઈને, ગરબો ગવડાવીશ.
દીવડો એક દિલ મધ્યે જ્ઞાનભક્તિનો ધરજે .
અંતર મનમાં આઈ અજવાળા કરજે.
.
સર્જન તું છે, શ્રુષ્ટિ તું છે.
પ્રાણ તું છે ને વળી પૃષ્ટિ તું છે.
વિશ્વમ્ભરી વિશ્વ આખામાં વ્હાલ બની વિસ્તરજે
અંતર મનમાં આઈ અજવાળા કરજે.
.
 ( દેવાયત ભમ્મર )
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.